535 643 438
calltce@gmail.com

regulamin

podstawowe zasady

 1. Minimalny czas korzystania z usług TCE to 1 miesiąc.
 2. Zajęcia trwają 50 minut. Uczeń/Grupa może jednorazowo mieć maksymalnie dwie lekcje (100 minut).
 3. Minimalna ilość zajęć w tygodniu to 1 zajęcia.
 4. Ilość zajęć w tygodniu jest ustalana na etapie zapisu i obowiązuje ciągle do momentu jej zmiany lub zakończenia nauki w TCE.
 5. Płatnik może zmienić ilość zajęć (swoich lub Ucznia) w tygodniu. Taka zmiana zaczyna obowiązywać od kolejnego miesiąca. W przypadku zajęć grupowych, wszyscy Płatnicy muszą zaakceptować zmianę ilości godzin.
 6. Dzień oraz godzina zajęć jest ustalana na etapie zapisu i obowiązuje ciągle do momentu jej zmiany lub zakończenia nauki w TCE.
 7. Płatnik ma możliwość zmiany dnia oraz godziny zajęć (swoich lub Ucznia) nie częściej niż raz w miesiącu. W przypadku zajęć grupowych wszyscy Płatnicy muszą zaakceptować zmianę dnia oraz godziny zajęć.
 8. Usługi świadczone przez TCE odbywają się w porządku miesięcznym. Oznacza to, że wszelkie zmiany dokonane przez Płatnika/Płatników obowiązują od początku kolejnego miesiąca.
 9. W dni ustawowo wolne od pracy oraz inne dni wyznaczone przez TCE, zajęcia nie odbywają się i nie trzeba ich odrabiać. Kalendarz z tymi dniami znajduje się na końcu tego Regulaminu.
 10. Uczeń, oprócz ustalonych lekcji, ma możliwość korzystania z lekcji dodatkowych, na które umawia się z Nauczycielem. Lekcje te są doliczane do opłaty za kolejny miesiąc nauki. W przypadku zajęć grupowych wszyscy Płatnicy muszą zaakceptować zajęcia dodatkowe.

płatności

 1. Ceny za 1 zajęcia są stała dla wszystkich przedmiotów w zależności od trybu. Pełny Cennik zajęć można pobrać TUTAJ.
 2. Forma płatności akceptowana przez TCE to dowolna forma przelewu bankowego. Nie przyjmujemy opłat gotówkowych.
 3. Opłata za zajęcia jest naliczana automatycznie na początku każdego miesiąca za cały miesiąc z góry.
 4. Miesięczny podstawowy koszt zajęć to suma opłat za wszystkie zajęcia w danym miesiącu oraz zajęcia dodatkowe, które odbyły w poprzednim miesiącu.
 5. Od opłaty może zostać odliczona kwota za zajęcia, na których nieobecny był Nauczyciel w poprzednim miesiącu. Nieobecność Nauczyciela można również odrobić w ciągu 3 miesięcy od daty nieobecności – w takim wypadku wysokość opłaty nie ulega zmianie. Decyzję o odliczeniu lub odrobieniu takich zajęć podejmuje Płatnik/Grupa (więcej informacji w punkcie „Nieobecności i odrabianie zajęć”).
 6. Od opłaty nie mogą zostać odliczone zajęcia, na których Uczeń/Grupa był/byli nieobecny w poprzednim miesiącu (więcej informacji w punkcie „Nieobecności i odrabianie zajęć”).
 7. W razie wątpliwości dotyczących wysokości opłat lub ich zasadności, należy niezwłocznie skontaktować się z TCE za pomocą formularza kontaktowego, lub skontaktować się z Telefonicznym Sekretariatem (535 643 438).
 8. Faktura za zajęcia zostaje wysłana do Płatnika nie później niż 5 dnia miesiąca.
 9. Ostateczny termin płatności każdej faktury przypada na 20 dzień każdego miesiąca - brak terminowej opłaty za zajęcia skutkuje brakiem możliwości odrabiania zajęć prawidłowo odwołanych w danym miesiącu.
 10. Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat w danym miesiącu oraz faktury są przesyłane do Płatnika na pocztę e-mail oraz za pomocą wiadomości SMS.
 11. Płatnik jest informowany za pomocą wiadomości SMS o każdej zbliżającej się płatności oraz o zbliżającym się terminie płatności.
 12. Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana do końca miesiąca w którym została naliczona – kontynuowanie nauki w TCE w kolejnym miesiącu nie będzie możliwe.

Nieobecności i odrabianie zajęć

 1. Uczeń ma obowiązek zgłosić każdą nieobecność Nauczycielowi, co najmniej godzinę przed rozpoczęciem się lekcji, późniejsze zgłoszenie nieobecności skutkuje brakiem możliwości odrobienia tej lekcji.
 2. W przypadku zajęć grupowych, Grupa traktowana jest jak jeden Uczeń, innymi słowy, musi być jednogłośna w swoich decyzjach. Jeżeli Uczeń należący do grupy prawidłowo odwoła zajęcia, a pozostała część grupy przyjdzie na te zajęcia to lekcja się odbędzie a Uczeń, który odwołał nie będzie miał możliwości odrobienia ani odliczenia tych zajęć.
 3. Uczeń/Grupa może odrobić niektóre zgłoszone nieobecności; ilość nieobecności, które Uczeń/Grupa może odrobić w miesiącu jest taka sama jak ilość zajęć, na które Uczeń/Grupa uczęszcza w jednym tygodniu. Pozostałe nieobecności nie podlegają odrabianiu – nie można ich również odliczyć od opłaty za kolejny miesiąc.
 4. Jeżeli nieobecność nie zostanie skutecznie zgłoszona Nauczycielowi, nie może zostać odrobiona. Należy pamiętać, że opłata za tą niezrealizowaną lekcję zostanie normalnie naliczona i nie można ubiegać się o jej odliczenie od kolejnej faktury.
 5. Odrabianie zajęć w ramach Regulaminu nie jest dodatkowo płatne.
 6. Uczeń/Grupa ma możliwość odrobić swoje nieobecności w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia nieobecności.
 7. Uczeń/Grupa ma możliwość odrobić swoje prawidłowo zgłoszone nieobecności wyłącznie, jeśli płatność za dany miesiąc została dokonana terminowy (do 20 dnia miesiąca).
 8. Zajęcia mogą być odrobione wyłącznie podczas korzystania z usług TCE. Zakończenie nauki w TCE jest jednoznaczne z utratą możliwości odrobienia zajęć.
 9. W przypadku nieobecności Nauczyciela, Uczeń/Grupa jest informowany możliwie najwcześniej.
 10. Od opłaty może zostać odliczona kwota za zajęcia, na których nieobecny był Nauczyciel w poprzednim miesiącu. Nieobecność Nauczyciela można również odrobić w ciągu 3 miesięcy od daty nieobecności – w takim wypadku wysokość opłaty nie ulega zmianie.
 11. Termin wyznaczony na odrabianie zajęć jest niezmienny – odwołanie tego terminu przez Ucznia/Grupę jest równoznaczne z rezygnacją z możliwości odrobienia tych zajęć.
 12. Jeżeli Nauczyciel nie jest w stanie zaproponować Uczniowi/Grupie dogodnego terminu odrabiania zajęć, TCE zaproponuje zajęcia zastępcze z innym Nauczycielem.

Techniczna strona zajęć

 1. Zajęcia są prowadzone przez dedykowaną platformę, której nie trzeba instalować (choć można to uczynić - ułatwia to połączenie). Uczeń otwiera link przesłany przez nauczyciela i już może uczestniczyć w zajęciach.
 2. Aby uczestniczyć w zajęciach zdalnych, Uczeń potrzebuje:
  • urządzenia (smartphone, tablet, komputer itp.) spełniającego minimalne wymagania*:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB);
   • System operacyjny* taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
  • Przeglądarki internetowej* takiej jak:
   • Google Chrome,
   • Mozilla Firefox,
   • Safari,
   • Edge,
   • Opera;
  • Stałego łącza internetowego* o prędkości:

   Rodzaj połączenia

   Uczestnik (prędkość pobierania)

   Dźwięk

   512 kbps

   Dźwięk + obraz SD

   512 kbps + 1 Mbps

   Dźwięk + obraz HD

   512 kbps + 2 Mbps

   Współdzielenie ekranu (Tryb LiteQ)

   2 Mbps

   Współdzielenie ekranu (Tryb HighQ)

   2 – 5 Mbps

   Współdzielenie ekranu (oparte na przeglądarce)

   1 – 4 Mbps

   3 strumienie wideo

   1.5 Mbps + 3 Mbps

*Absolutna większość współczesnych urządzeń oraz połączeń internetowych posiada minimalne parametry potrzebne do realizacji zajęć.

** Aby sprawdzić szybkość swojego łącza można użyć tego internetowego narzędzia: https://www.speedtest.pl/ Po włączeniu strony należy kliknąć START -> a po chwili pokażą się wyniki.

*** Dotyczy wyłącznie zajęć ONLINE.

zmiana nauczyciela

 1. Płatnik/Płatnicy ma możliwość zmiany Nauczyciela (swojego lub Ucznia), jeżeli inny Nauczyciel danego przedmiotu jest dyspozycyjny i posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Płatnikiem lub przypisanym mu Uczniem.
 2. W przypadku zajęć grupowych aby zmienić Nauczyciela decyduje większość.
 3. Zmiana Nauczyciela może nastąpić na skutek okoliczności uniemożliwiających pracę danemu Nauczycielowi.
 4. W obu przypadkach TCE dołoży wszelkich starań aby Uczeń/Grupa zachował/ła ciągłość nauki.
 5. W przypadku zakończenia nauki w TCE, spowodowanego niemożnością zapewnienia Uczniowi/Grupie odpowiedniego Nauczyciela, TCE dokona zwrotu nadpłaconych opłat za zajęcia oraz zwrotu za wszystkie przysługujące Uczniowi i niewykorzystane lekcje do odrobienia.

zakończenie nauki w TCE

 1. Aby zakończyć naukę w TCE należy:
  • skorzystać z formularza zgłoszeniowego (TUTAJ);
  • wysłać oficjalną wiadomość email na adres calltce@gmail.com .
 2. Zakończenie nauki w TCE następuje zawsze z ostatnim dniem miesiąca określonego przez Płatnika, jednak nie wcześniej niż z ostatnim dniem miesiąca bieżącego.
 3. W przypadku zajęć grupowych, zakończenie nauki jednego z (lub większej ilości) uczestników Grupy może spowodować zmianę trybu zajęć i podwyższenie ich kosztu. Na przykład, jeśli z zajęć trzyosobowych zrobią się zajęcia dwuosobowe.
 4. W przypadku zakończenia nauki w TCE, spowodowanego niemożnością zapewnienia Uczniowi odpowiedniego Nauczyciela, TCE dokona zwrotu nadpłaconych opłat za zajęcia oraz zwrotu za wszystkie przysługujące Uczniowi i niewykorzystane lekcje do odrobienia.
 5. W przypadku zakończenia nauki w TCE spowodowanego brakiem realizacji płatności (do końca miesiąca w którym opłata została naliczona), TCE odczeka 30 dni w oczekiwaniu na płatność, a po ich upływie rozpocznie procedurę odzyskiwania należności.

Kalendarz na rok 2022/2023

DNI WOLNE

 • 01 listopada(Wszystkich Świętych)
 • 11 listopada (Święto Niepodległości)
 • 24 - 26 grudnia (Boże Narodzenie)
 • 01 stycznia (Nowy Rok)
 • 6 stycznia (Święto Trzech Króli)
 • 8 - 10 kwietnia (Wielkanoc)
 • 1- 3 maja (Weekend Majowy)
 • 8 czerwca (Boże Ciało)

OKRES ŚWIĄTECZNY

 1. Uczniowie Stacjonarni (uczęszczający na zajęcia na terenie Szkół Partnerskich) mogą odrobić zajęcia przypadające na okres świąteczny poza limitem odrabiania zajęć, lub odliczyć je od faktury. 
 2. Uczniowie Online, mogą odrobić zajęcia przypadające na okres świąteczny poza limitem.
 3. Odrabianie zajęć poza limitem oznacza, że bez względu na to czy w danym miesiącu Uczeń odwołał już zajęcia, może odrobić zajęcia odwołane w okresie świątecznym dodatkowo (poza limitem).

FERIE ZIMOWE

 1. Zarówno Uczniowie Stacjonarni (uczęszczający na zajęcia na terenie Szkół Partnerskich) jak i Uczniowie ONLINE mogą odrobić zajęcia przypadające na Ferie Zimowe poza limitem odrabiania zajęć, nie mogą ich jednak odliczyć od faktury.
 2. Odrabianie zajęć poza limitem oznacza, że bez względu na to, czy w danym miesiącu Uczeń odwołał już zajęcia, może odrobić zajęcia odwołane w czasie Ferii Zimowych dodatkowo (poza limitem).

WAKACJE

 1. Zarówno Uczniowie Stacjonarni (uczęszczający na zajęcia na terenie Szkół Partnerskich) jak i Uczniowie ONLINE nie muszą uczęszczać do TCE w czasie wakacje - pozostając jednocześnie Uczniami TCE. 
 2. Jeżeli Uczeń ma ochotę uczestniczyć w zajęciach w czasie wakacji (do czego zachęcamy), deklaruje ilość zajęć na jaką chce uczęszczać w danym miesiącu i na tej podstawie wystawiana jest faktura. 
 3. Żeby Uczeń mógł korzystać z opcji odwoływania i odrabiania zajęć, musi zadeklarować co najmniej 4 lekcje na dany miesiąc. 
 4. W czasie wakacji jest możliwość umawiania się na zajęcia "z lekcji na lekcję", oraz kumulowania zajęć ( na przykład 2 razy po 2 godziny). 

Napisz do nas!

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego

Jeśli podasz nam swój numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego. Możesz również podać swój numer w wiadomości poniżej.