regulamin

Indywidualne lekcje online

podstawowe zasady

 1. Minimalny czas korzystania z usług TCE to 1 miesiąc.
 2. Zajęcia trwają 50 minut. Uczeń może jednorazowo mieć maksymalnie dwie lekcje.
 3. Minimalna ilość zajęć w tygodniu to 1 zajęcia.
 4. Ilość zajęć w tygodniu jest ustalana na etapie zapisu i obowiązuje ciągle do momentu jej zmiany lub zakończenia nauki w TCE.
 5. Płatnik może zmienić ilość zajęć (swoich lub Ucznia) w tygodniu. Taka zmiana zaczyna obowiązywać od kolejnego miesiąca.
 6. Dzień oraz godzina zajęć jest ustalana na etapie zapisu i obowiązuje ciągle do momentu jej zmiany lub zakończenia nauki w TCE.
 7. Płatnik ma możliwość zmiany dnia oraz godziny zajęć (swoich lub Ucznia) nie częściej niż raz w miesiącu.
 8. Usługi świadczone przez TCE odbywają się w porządku miesięcznym. Oznacza to, że wszelkie zmiany dokonane przez Płatnika obowiązują od początku kolejnego miesiąca.
 9. W dni ustawowo wolne od pracy oraz inne dni wyznaczone przez TCE, zajęcia nie odbywają się i nie trzeba ich odrabiać. Kalendarz z tymi dniami znajduje się na końcu tego Regulaminu.
 10. Uczeń, oprócz ustalonych lekcji, ma możliwość korzystania z lekcji dodatkowych, na które umawia się z Nauczycielem. Lekcje te są doliczane do opłaty za kolejny miesiąc nauki.

płatności

 1. Cena za 1 zajęcia jest stała i wynosi 80 zł bez względu na przedmiot.
 2. Forma płatności akceptowana przez TCE to płatność automatyczna przy użyciu karty płatniczej. W trosce o najwyższy standard bezpieczeństwa, płatność odbywa się za pośrednictwem PayU S.A.
 3. Opłata za zajęcia jest pobierana automatycznie na początku każdego miesiąca za cały miesiąc z góry.
 4. Miesięczny podstawowy koszt zajęć to suma opłat za wszystkie zajęcia w danym miesiącu oraz zajęcia dodatkowe, które odbyły w poprzednim miesiącu.
 5. Od opłaty może zostać odliczona kwota za zajęcia, na których nieobecny był Nauczyciel w poprzednim miesiącu. Nieobecność Nauczyciela można również odrobić w ciągu 3 miesięcy od daty nieobecności – w takim wypadku wysokość opłaty nie ulega zmianie. Decyzję o odliczeniu lub odrobieniu takich zajęć podejmuje Płatnik (więcej informacji w punkcie „Nieobecności i odrabianie zajęć”).
 6. Od opłaty nie mogą zostać odliczone zajęcia, na których Uczeń był nieobecny w poprzednim miesiącu (więcej informacji w punkcie „Nieobecności i odrabianie zajęć”).
 7. W razie wątpliwości dotyczących wysokości opłat lub ich zasadności, należy niezwłocznie skontaktować się z TCE za pomocą formularza kontaktowego, opcji reklamacji w eBOK lub dokonać zgłoszenia za pośrednictwem Nauczyciela prowadzącego zajęcia (więcej informacji w punkcie „Reklamacja zajęć”).
 8. Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat w danym miesiącu oraz faktury są dostępne w panelu Płatnika.
 9. Płatnik jest informowany za pomocą wiadomości SMS o każdorazowej automatycznej płatności. Otrzymuje również wiadomość w przypadku płatności niezrealizowanej.
 10. Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni od pierwszej próby jej pobrania – kontynuowanie nauki w TCE w kolejnym miesiącu nie jest możliwe.
 11. Cena zajęć w danym roku szkolnym nie może zostać podwyższona przez TCE.

Nieobecności i odrabianie zajęć

 1. Uczeń ma obowiązek zgłosić każdą nieobecność Nauczycielowi, co najmniej godzinę przed rozpoczęciem się lekcji.
 2. Uczeń może odrobić niektóre zgłoszone nieobecności; ilość nieobecności, które Uczeń może odrobić w miesiącu jest taka sama jak ilość zajęć, na które Uczeń uczęszcza w jednym tygodniu. Pozostałe nieobecności nie podlegają odrabianiu – nie można ich również odliczyć od opłaty za kolejny miesiąc.
 3. Jeżeli nieobecność nie zostanie skutecznie zgłoszona Nauczycielowi, nie może zostać odrobiona.
 4. Odrabianie zajęć w ramach Regulaminu nie jest dodatkowo płatne.
 5. Uczeń ma możliwość odrobić swoje nieobecności w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia nieobecności.
 6. Zajęcia mogą być odrobione wyłącznie podczas korzystania z usług TCE. Zakończenie nauki w TCE jest jednoznaczne z utratą możliwości odrobienia zajęć.
 7. W przypadku nieobecności Nauczyciela, Uczeń jest informowany możliwie najwcześniej.
 8. Od opłaty może zostać odliczona kwota za zajęcia, na których nieobecny był Nauczyciel w poprzednim miesiącu. Nieobecność Nauczyciela można również odrobić w ciągu 3 miesięcy od daty nieobecności – w takim wypadku wysokość opłaty nie ulega zmianie.
 9. Termin wyznaczony na odrabianie zajęć jest niezmienny – odwołanie tego terminu przez Ucznia jest równoznaczne z rezygnacją z możliwości odrobienia tych zajęć.
 10. Jeżeli Nauczyciel nie jest w stanie zaproponować Uczniowi dogodnego terminu odrabiania zajęć, TCE zaproponuje zajęcia zastępcze z innym Nauczycielem.

Techniczna strona zajęć

 1. Zajęcia są prowadzone przez dedykowaną platformę, której nie trzeba instalować. Uczeń otwiera link przesłany przez nauczyciela i już może uczestniczyć w zajęciach.
 2. Aby uczestniczyć w zajęciach zdalnych, uczeń potrzebuje:
  • urządzenia (smartphone, tablet, komputer itp.) spełniającego minimalne wymagania*:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB);
   • System operacyjny* taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
  • Przeglądarki internetowej* takiej jak:
   • Google Chrome,
   • Mozilla Firefox,
   • Safari,
   • Edge,
   • Opera;
  • Stałego łącza internetowego* o prędkości:

   Rodzaj połączenia

   Uczestnik (prędkość pobierania)

   Dźwięk

   512 kbps

   Dźwięk + obraz SD

   512 kbps + 1 Mbps

   Dźwięk + obraz HD

   512 kbps + 2 Mbps

   Współdzielenie ekranu (Tryb LiteQ)

   2 Mbps

   Współdzielenie ekranu (Tryb HighQ)

   2 – 5 Mbps

   Współdzielenie ekranu (oparte na przeglądarce)

   1 – 4 Mbps

   3 strumienie wideo

   1.5 Mbps + 3 Mbps

*Absolutna większość współczesnych urządzeń oraz połączeń internetowych posiada minimalne parametry potrzebne do realizacji zajęć.

** Aby sprawdzić szybkość swojego łącza można użyć tego internetowego narzędzia: https://www.speedtest.pl/ Po włączeniu strony należy kliknąć START -> a po chwili pokażą się wyniki.

zmiana nauczyciela

 1. Płatnik ma możliwość zmiany Nauczyciela (swojego lub Ucznia), jeżeli inny Nauczyciel danego przedmiotu jest dyspozycyjny i posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Płatnikiem lub przypisanym mu Uczniem.
 2. Zmiana Nauczyciela może nastąpić na skutek okoliczności uniemożliwiających pracę danemu Nauczycielowi.
 3. W obu przypadkach TCE dołoży wszelkich starań aby Uczeń zachował ciągłość nauki.
 4. W przypadku zakończenia nauki w TCE, spowodowanego niemożnością zapewnienia Uczniowi odpowiedniego Nauczyciela, TCE dokona zwrotu nadpłaconych opłat za zajęcia oraz zwrotu za wszystkie przysługujące Uczniowi i niewykorzystane lekcje do odrobienia.

zakończenie nauki w TCE

 1. Aby zakończyć naukę w TCE można skorzystać z:
  • panelu Płatnika (opcja „Zakończ naukę w TCE”);
  • formularza zgłoszeniowego (na stronie internetowej);
  • pośrednictwa Nauczyciela prowadzącego.
 2. Zakończenie nauki w TCE następuje zawsze z ostatnim dniem miesiąca określonego przez Płatnika, jednak nie wcześniej niż z ostatnim dniem miesiąca bieżącego.
 3. W przypadku zakończenia nauki w TCE, spowodowanego niemożnością zapewnienia Uczniowi odpowiedniego Nauczyciela, TCE dokona zwrotu nadpłaconych opłat za zajęcia oraz zwrotu za wszystkie przysługujące Uczniowi i niewykorzystane lekcje do odrobienia.
 4. W przypadku zakończenia nauki w TCE spowodowanego brakiem realizacji płatności (30 dni od pierwszej próby realizacji płatności), TCE odczeka kolejne 30 dni w oczekiwaniu na płatność, a po ich upływie rozpocznie procedurę odzyskiwania należności.

Kalendarz na rok 2020/2021

DNI WOLNE

 • 01 listopada(Wszystkich Świętych)
 • 11 listopada (Święto Niepodległości)
 • 24 - 26 grudnia (Boże Narodzenie)
 • 01 stycznia (Nowy Rok)
 • 6 stycznia (Święto Trzech Króli)
 • 11- 13 kwietnia (Wielkanoc)
 • 1- 3 maja (Weekend Majowy)
 • 11 czerwca (Boże Ciało)

Możesz pobrać regulamin tutaj

W razie pytań, zachęcamy do kontatku

Napisz do nas!

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego

Jeśli podasz nam swój numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego. Możesz również podać swój numer w wiadomości poniżej.